Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямком підготовки 040104 Географія, спеціальністю Географія. Львів, лну імені Івана Франка, 2010. 21 с. Розробник - страница 8

Модуль IV


409. Яка матеріальна речовина педосфери Землі здатна тривалий час зберігати “пам'ять” про різноманіття процесів функціонування біосфери ?

1. Гумус; 2. Первинні мінерали; 3. ^ Глинисті мінерали; 4. Ґрунтова волога.


410. Характеристики якої фази ґрунту найперше записується в його “пам’яті” ?

1. Твердої; 2. Рідкої; 3. Газової; 4. Живої.


411. Що є теоретичною основою при вивченні взаємодії мінералів з ґрунтовими розчинами ?

1. Закони гідромеханіки і механічної кінетики;

2. Закони дифузії і кінетики газів у розчинах;

3. Закони термодинаміки рівноважних систем і хімічної кінетики.


412. Які компоненти ґрунтового розчину відіграють найменшу роль в реакціях трансформації глинистих мінералів ?

1. Концентрація вугільної кислоти;

2. Концентрація органічних кислот;

3 Концентрація важких металів і забруднюючих речовин;

4. Концентрація і форми сполук елементів, що входять у склад кристалічних решіток глинистих мінералів – Si, Al, Fe, Mg і K.


413. В яких ґрунтах трансформуюча роль H2CO3 стосовно мінералів незначна ?

1. Кислих; 2. Слабо кислих і нейтральних; 3. Лужних.


414. В яких ґрунтах трансформуюча роль H2CO3 стосовно мінералів особливо значна ?

1. Кислих; 2. Слабокислих; 3. Нейтральних; 4. Лужних.


415. В яких ґрунтах трансформуюча роль не усереднених органічних кислот стосовно мінералів особливо значна ?

1. Кислих; 2. Слабо кислих; 3. Нейтральних; 4. Лужних.


416. На що впливає вміст і форми сполук у ґрунтовому розчині тих хімічних елементів, з яких складені кристалічні решітки глинистих мінералів ?

1. Термодинамічну стійкість глинистих мінералів;

2. Міграційну здатність глинистих мінералів;

3. Швидкість хімічних реакцій в ґрунтовому розчині.


417. Концентрація якого хімічного елементу ґрунтового розчину особливо сильно впливає на стійкість глинистих мінералів проти руйнування ?

1. К+; 2. Са2+; 3. Fe3+; 4; Al3+; 5. Mg2+; 6. Na=.

418. Концентрація якого хімічного елементу ґрунтового розчину визначає можливість трансформаційних змін ілітів у лабільні структури і зворотного процесу – ілітизації лабільних силікатів ?

1. К+; 2. Са2+; 3. Fe3+; 4; Al3+; 5. Mg2+; 6. Na=.


419. Який чинник визначає трансформаційні характеристики ґрунтового розчину по відношенню до глинистих мінералів ?

1. Гірська порода; 2. Рельєф; 3. Біота; 4. Ґрунтові води.


420. Який з процесів утворення і зміни глинистого матеріалу в ґрунтах найменше залежить від функціонування біоценозу ?

1. Синтез; 2. Трансформація; 3. Руйнування; 4. Міграція.


421. Яку стадію зміни глинистого матеріалу характеризує процес осадження тонко дисперсних часток з ґрунтового розчину, що в подальшому супроводжується кристалізацією осаду з утворенням окристалізовани сполук ?

1. Синтез; 2. Трансформація; 3. Руйнування; 4. Міграція.


422. Які мінеральні структури можуть утворюватись в результаті процесу синтезу глинистого матеріалу в ґрунті ?

1. Тільки кристалічні; 2. Тільки аморфні; 3. І кристалічні, і аморфні.


423. На скільки типовим явищем є синтез власне глинистих мінералів в ґрунтах позатропічних регіонів ?

1. Дуже поширене явище; 2. Дане явище абсолютно виключається;

3. Дане явище або зовсім виключене, або вкрай обмежене.


424. Чи можливо синтезувати з розчину глинисті мінерали в лабораторних умовах ?

1. Можливо за будь яких обставин; 2. Неможливо за будь яких обставин;

3. Можливо за певних характеристих ґрунтового розчину.


425. Чи можливо синтезувати з розчину кристалічні глинисті мінерали в лабораторних умовах, якщо в ході моделювання досліду повністю дотримуватись природних умов кристалізації ?

1. Можливо; 2. Неможливо; 3. Можливо тільки частково.


426. На скільки типовим явищем є синтез в бореальних умовах рентгеноаморфних і поганоокристалізованих продуктів типу алофанів та імоголіту ?

1. Дуже поширене явище в ґрунтах зандрових полів;

2. Дане явище абсолютно виключається в будь яких ґрунтах;

3. Дане явище поширене в ґрунтах на кислих моренних суглинках.


427. Висока концентрація яких сполук ґрунтового розчину сприяє синтезу аморфних і слабо окристалізованих тонкодисперсних мінералів ?

1. Ca, Mg, K; 2. Ca, K, H2CO3; 3. H2CO3, Fe(OH)2+; 4. H4SiO4, Al(OH)2+.


428. Про що свідчить наявність в складі твердої фази ґрунтів того, чи іншого глинистого матеріалу ?

1. Склад ґрунтового розчину і його хімічні характеристики;

2. Склад ґрунтового повітря і його газовий стан;

3. Склад органо-мінерального комплексу ґрунтів.


429. Від чого залежить швидкість формування аморфних і слабо окристалізованих мінералів і масштаби їх накопичення в підзолистих ґрунтах ?

1. Вмісту в ґрунтотворній породі нестійких до вивітрювання мінералів;

2. Вмісту в ґрунтотворній породі стійких до вивітрювання мінералів;

3. Вмісту в ґрунтотворній породі мінералів-солей.


430. В якому генетичному горизонті дерново-підзолистого ґрунту спостерігаються явища синтезу глинистого матеріалу ;

1. Підстилці; 2. Гумусово-елювіальному; 3. Елювіальному; 4. Ілювіальному.


431. В яких ґрунтах синтез аморфних тонко дисперсних мінералів відбувається у межах всього профілю ?

1. Підзолах; 2. Чорноземах; 3. Буроземах; 4. Каштаноземах.


432. Що лімітує процес синтезу аморфних і погано окристалізованих мінералів в підзолистих горизонтах ґрунтів ?

1. Кисла реакція середовища і високий вміст органічної речовини;

2. Лужна реакція середовища і малий вміст органічної речовини;

3. Кисла реакція середовища і малий вміст органічної речовини.


433. У якому випадку діагностують процес утворення алофанів ?

1. Наявні в ілювіальному горизонті та ґрунтотворній породі;

2. Наявні в ілювіальному горизонті, але відсутні в ґрунтотворній породі;

3. Наявні в підзолистому горизонті, але відсутні в ґрунтотворній породі.


434. Як називається процес, при якому відбувається зміна хімічного складу і величини заряду глинистих мінералів, але зберігається їх окристалізованість і приналежність до класу шаруватих силікатів ?

1. Синтез; 2. Трансформація; 3. Руйнування; 4. Міграція.


435. Який трансформаційний ряд слюдистих мінералів є найбільш поширеним у природі ?

1. Слюда – іліт – вермикуліт – монтморилоніт;

2. Слюда – нонтроніт – бейделіт – каолініт;

3. Слюда – каолініт – монтморилоніт – хлорит.


436. Через яку стадію відбуваються модифікація слюд в лабільні мінерали ?

1. Хлоритів; 2. Змішано шаруватих мінералів; 3. Смектитів.


437. Через які стадії здійснюється процес перетворення слюд ?

1. Заміна міжпакетного К, механізм зниження заряду трьохшарового пакету;

2. Заміна міжпакетного К, механізм зниження заряду двохшарового пакета;

3. Заміна міжпакетного Са, механіз зниження заряду трьохшарового пакета.


438. До чого зводиться механіз зниження заряду в процесі перетворення слюд при рН 6 ?

1. Окислення октаедричного Fe; 2. Відновлення октаедричного Fe;

3. Протонування решітчастого О2; 4. Ізоморфного заміщення Si октаедрів.


439. До чого зводиться механіз зниження заряду в процесі перетворення слюд при рН <6 ?

1. Окислення октаедричного Fe; 2. Відновлення октаедричного Fe;

3. Протонування решітчастого О2; 4. Ізоморфного заміщення Si октаедрів.


440. Які складові біогеоценозу найбільше визначають характер трансформаційних змін слюд і хлоритів у лабільні мінерали ?

1. Рельєф; 2. Клімат; 3. Ґрунтотворні породи; 4. Склад біоценозу.


441. Як називається процес утворення слюдоподібних мінералів в результаті необмінного поглинання (фіксації) К лабільними мінералами ?

1. Сіалітизація; 2. Монтморілонітизація; 3. Іілітизація; 4. Фералітизація.


442. Через які стадії здійснюється процес перетворення лабільних мінералів в іліт ?

1. Заміна міжпакетного К, механізм зниження заряду трьохшарового пакету;

2. Фіксація К, механізм підвищення заряду трьохшарового пакета;

3. Фіксація Са, механіз зниження заряду трьохшарового пакета.


443. Через яку стадію відбуваються трансформація лабільних мінералів у слюдоподібні ?

1. Хлоритів; 2. Змішано шаруватих мінералів; 3. Кандитів.


444. Через які механізми здійснюється збільшення заряду при ілітизації ?

1. Окислення октаедричного Fe; 2. Відновлення октаедричного Fe;

3. Протонування решітчастого О2; 4. Ізоморфного заміщення Si октаедрів.


445. На що вказує поява в ґрунті вторинних “педогенних” ілітів ?

1. Активність К+ в ґрунтовому розчині перевищувала певну величину;

2. Активність К+ в ґрунтовому розчині була дуже низькою;

3. Вміст К+ в кристалітах глинистих мінералів був дуже високий.


446. Чим переважно контролюється концентрація К+ в ґрунтовому розчині ?

1. Характером рельєфу; 2. Кліматом; 3. Біотою; 4. Вмістом гумусу.


447. Яким в основному горизонтом ґрунту обмежений процес ілітизації ?

1. Підстилкою; 2. Гумусовим; 3. Елювіальним; 4. Ілювіальним.


448. В якій частині профілю глеє-солодей спостерігається процес ілітизації ?

1. Гумусовому; 2. Елювіальному; 3. Ілювіальному; 4. В усьому профілі.


449. Що насамперед впливає на швидкість процесу ілітизації в однотипних літологічних умовах ?

1. Рельєф; 2. Склад біоценозу; 3. Клімат; 4. Грунтові води.


450. Які з тонкодисперсних мінералів є типовим продуктом ґрунтоутворення ?

1. Кандити; 2. Слюди; 3. Смектити; 4. Хлорити; 5. Ґрунтові хлорити.


451. Що є необхідною умовою для здійснення процесу хлоритизації ?

1. Низька концентрація в розчині мінеральних кислот;

2. Низька концентрація в розчині гумінових кислот;

3. Низька концентрація в розчині фульвокислот;


452. Що є кінцевим продуктом процесу хлоритизації ?

1. Каолініт; 2. Хлорит; 3. Іліт; 4. Ґрунтовий хлорит; 5. Алофан.


453. Яка складова біогеоценозу контролює головні кислотно-основні характеристики розчину при хлоритизації ?

1. Рельєф; 2. Ґрунтотворні породи; 3. Біота; 4. Клімат.


454. В якому генетичному горизонті підзолистого ґрунту складаються найсприятливіші умови для розвитку процесу хлоритизації ?

1. Гумусовому; 2. Елювіальному; 3. Ілювіальному; 4. В усьому профілі.


455. Як називається процес повного (конгурентного) або інконгурентного розчинення глинистих мінералів з втратою кристалічності і утворенням залишкових аморфних продуктів чи окристалізованих сполук, що не належать до класу шаруватих силікатів ?

1. Синтез; 2. Трансформація; 3. Руйнування; 4. Переміщення.


456. Що таке гетеродесмічність глинистих мінералів 7

1. Між іонами кристалічної решітки діють різні типи хімічних зв’язків;

2. Між іонами кристалічної решітки діє два типи хімічного зв’язку;

3. Між іонами кристалічної решітки діють різні типи фізичних зв’язків.


457. Який тип зв’язку в кристалітах глинистих мінералів є найміцнішим ?

1. Іонний; 2. Ковалентний; 3. Міжмолекулярний; 4. Капілярний.


458. В якій частині кристалітів глинистих мінералів є найміцніший міжіонний зв'язок ?

1. Тетраедрах (Si-O); 2. Октаедрах (Al-O); 3. Міжпакетному просторі.


459. Які елементи кристалічної решітки глинистих мінералів відзначаються найслабшим міжіонним зв’язком ?

1. Одновалентні метали; 2. Двохвалентні метали; 3. Полівалентні метали.


460. Який з елементів кристалічної градки глинистих мінералів ґрунтів бореальних областей переходить в розчин останнім ?

1. Si; 2. Al; 3. Fe; 4. Ca; 5. K.


461. Який мінерал утворюється в кислих ґрунтах позатропічних широт після переведення в розчин основ, полівалентних металів і залишкового накопичення Si ?

1. Каолініт; 2. Монтморилоніт; 3. Кварц; 4. Опал; 5. Хлорит.


462. Яке ґрунтове середовище не сприяє переходу Al з кристалічної решітки глинистих мінералів у розчин ?

1. Кисле; 2. Насичене фульвокислотами; 3. Насичене гуміновими кислотами.


463. Що відбувається, коли умови середовища не сприяють переходу Al з кристалічної решітки глинистих мінералів у розчин ?

1. Переважне винесення Si і залишкове накопичення Al;

1. Переважне винесення Fe і залишкове накопичення Si;

3. Переважне винесення Са і залишкове накопичення Si.


464. Що є діагностичною ознакою процесу руйнування глинистих мінералів ґрунтів ?

1. Накопичення окристалізованих шаруватих силікатів;

2. Накопичення аморфних залишкових продуктів руйнування;

3. Накопичення неглинистих, нестійких до вивітрювання, компонентів.


465. Що є найнадійнішим діагностичним критерієм конгруентного розчинення глинистих мінералі у ґрунті ?

1. Збільшення кількості глинистих мінералів в ілювіальному горизонті;

2. Позитивний баланс мулу і окремих глинистих мінералів в ґрунті;

3. Негативний баланс мулу і окремих глинистих мінералів в ґрунті.


466. Про що свідчить абсолютна втрата мулу або окремих глинистих мінералів з ґрунтового профілю порівняно з вихідною ґрунтотворною породою ?

1. В ґрунті відбувався процес лесиважу;

2. В ґрунті відбувався підзолистий процес;

3. В ґрунті відбувався процес вилуговування.


467. Як відбувається процес розчинення глинистих мінералів ґрунту ?

1. Одночасно; 2. Диференційовано; 3. Даний процес не відбувається.


468. Від чого не залежить процес руйнування глинистих мінералів ґрунту ?

1. Від літологічного складу ґрунтотворних порід;

2. Від кінетики процесу розчинення мінералів;

3. Від термодинамічної стійкості мінералів.


469. Який термодинамічний ряд стійкості глинистих мінералів ґрунту є правильним ?

1. Триоктаедричні слюди і хлорити < диоктаедричні слюди < вермикуліти <

< смектити < ґрунтові хлорити < каолініти;

2. Триоктаедричні слюди і хлорити > диоктаедричні слюди > вермикуліти >

> смектити > ґрунтові хлорити > каолініти;

3. Триоктаедричні слюди і хлорити < диоктаедричні слюди < смектити <

< вермикуліти < каолініти < ґрунтові хлорити.


470. На що вказує зміна відсоткового вмісту успадкованих від породи мінералів, відповідно з їхньою стійкістю до вивітрювання, в тих чи інших горизонтах ґрунту порівняно з породою ?

1. На їх диференційоване руйнування;

2. На їх диференційований синтез і накопичення;

3. На їх постійну трансформацію.


471. Як змінюється розчинність глинистих мінералів зі зниженням рН розчину ?

1. Суттєво збільшується; 2. Суттєво зменшується; 3. Не змінюється.


472. Який з процесів зміни глинистого матеріалу призводить до його зникнення з ґрунтового профілю ?

1. Синтез; 2. Трансформація; 3. Руйнування; 4. Міграція.


473. В якій частині ґрунтового профілю суглинистих підзолистих ґрунтів відбувається руйнування каолініту та іліту ?

1. В елювіальній товщі; 2. В ілювіальній товщі; 3. В усьому профілі.


474. В якій частині ґрунтового профілю суглинистих підзолистих ґрунтів відбувається руйнування лабільних глинистих мінералів ?

1. В елювіальній товщі; 2. В ілювіальній товщі; 3. В усьому профілі.


475. Які з процесів зміни глинистого матеріалу в ході ґрунтоутворення найменше залежні від діяльності біоти ?

1. Синтез; 2. Трансформація; 3. Руйнування; 4. Міграція.


476. Як називається процес низхідного переміщення і перевідкладання глинистих часток по тріщинах і порах під впливом гравітаційних сил без зміни структури кристалітів ?

1. Вилуговування; 2. Лесиваж; 3. Опідзолення; 4. Оглинення.


477. В яких ґрунтах процеси міграції глинистого матеріалу особливо активні ?

1. Підзолистих; 2. Буроземах; 3. Солончаках; 4. Латеритах.


478. Які морфологічні ознаки ґрунту є “пам’яттю” про переміщення в ньому глинистих часток ?

1. Білозірка; 2. Ортштейни; 3. Кутани; 4. Дендрити.


479. Чи достатньо підстав для встановлення глибини і швидкості міграції глинистого матеріалу однієї появи, в тій чи іншій частині ґрунтового профілю, аржиланів ?

1. Абсолютно достатньо; 2. Недостатньо; 3. Вони не свідки міграції глини.


480. Чи можна зробити остаточний висновок про те, що в профілі сучасного ґрунту ніколи не протікали процеси лесиважу, тільки на підставі відсутності у ньому аржиланів ?

1. Можна; 2. Не можна; 3. Аржилани не є свідками процесу лесиважу.


481. Які ґрунтові процеси, особливо в ґрунтах важкого гранулометричного складу, стирають у ньому ознаки переміщення глинистого матеріалу ?

1. Педотурбаційні; 2. Деструктивні; 3 Елювіальні; 4. Метаморфічні.


482. Із скількох мікропроцесів складається процес леси важу ?

1. Одного; 2. Двох; 3. Трьох; 4. Не менше трьох.


483. З якого ґрунтового мікропроцесу починається явище лесиважу ?

1. Гідролізу; 2. Трансформації; 3. Диспергації; 3. Міграції; 4. Осадження.


484. Чи можуть бути присутніми фрагменти “розірваних” кутан у внутріпедній масі лесивованого ґрунту ?

1. Завжди присутні; 2. Таке неможливо; 3. Можуть, за певних обставин.


485. В якій частині ґрунтового профілю реалізується початкова стадія процесу лесиважу ?

1. Горизонті Mollic; 2. Горизонті Luvic; 3. Горизонті Argilic; 4. Перехідному.


486. В якій частині ґрунтового профілю реалізується середня стадія процесу лесиважу ?

1. Горизонті Mollic; 2. Горизонті Luvic; 3. Горизонті Argilic; 4. Перехідному.


487. В якій частині ґрунтового профілю реалізується остання стадія процесу лесиважу ?

1. Горизонті Mollic; 2. Горизонті Luvic; 3. Горизонті Argilic; 4. Перехідному.


488. В якій частині ґрунтового профілю можлива реалізація всіх тадій процесу лесиважу ?

1. Горизонті Mollic; 2. Горизонті Luvic; 3. Горизонті Argilic; 4. Перехідному.


489. В якій частині ґрунтового профілю реалізується початкова стадія руйнування глинистих мінералів ?

1. Горизонті Mollic; 2. Горизонті Luvic; 3. Горизонті Argilic; 4. Гориз. Albic.


490. В якій частині ґрунтового профілю реалізується остання стадія руйнування глинистих мінералів ?

1. Горизонті Mollic; 2. Горизонті Luvic; 3. Горизонті Argilic; 4. Гориз. Albic.


491. Під переважним впливом яких сил протікає процес леси важу ?

1. Міжмолекулярних; 2. Меніскових; 3. Гравітаційних; 4. Всіх зазначених.


492. Яка складова біогеоценозу суттєво впливає на перебіг процесу леси важу ?

1. Геологічна порода; 2. Рельєф; 3. Біота; 4. Мікроклімат.


493. Складовою частиною якого ґрунтового процесу є лесиваж ?

1. Пептизації; 2. Плінтифікації; 3. Партлювації; 4. Педотурбації.


494. Як називається процес, при якому відбувається збільшення дисперсності глинистого матеріалу ґрунту ?

1. Лесиваж; 2. Оглинення; 3. Мулемеризація; 4. Опідзолення.


495. Чи можуть бути присутніми глинисті мінерали в грубих фракціях ґрунтів і ґрунтотворних порід (>0,001 мм) ?

1. Завжди присутні; 2. Їх там немає; 3. Присутні у незначних кількостях.


496. Через які процеси здійснюється механізм сіалітизації в ґрунтах бореального поясу ?

1. Пептизація; 2. Фізичне дроблення; 3. Розчинення; 4. Агрегація.


497. Що є надійним діагностичним показником процесу оглинення ґрунтів ?

1. Позитивний баланс мулу в профілі ґрунту;

2. Негативний баланс мулу в профілі ґрунту;

3. Акумулятивний розподіл мулу в профілі ґрунту.


498. По яких, переважно, кристалографічних напрямках грубодисперсних глинистих мінералів ґрунту, відбувається їх фізичне подрібнення ?

1. Перпендикулярно до полощин спайності;

2. По площинах спайності;

3. По всіх кристалографічних напрямках.


499. Через які протлежні мікропроцеси здійснюється механізм фізичного дроблення грубогодисперсного глинистого матеріалу ?

1. Гуміфікація – дегуміфікація; 2. Нітрифікація – денітрифікація;

3. Гідратація – дегідратація; 4. Синтез – руйнування.


500. Що можна розглядати як “пам'ять” про процес сіалітизації ґрунту ?

1. Абсолютна акумуляція сіалітної глини в ґрунті порівняно з породою;

2. Абсолютна втрата сіалітної глини в ґрунті порівняно з породою;

3. Нульовий баланс сіалітної глини в ґрунті.


501. Як може вплинути біота на процес фізичного дроблення грубогодисперсного глинистого матеріалу ґрунту ?

1. Сповільнює дроблення; 2. Прискорює дроблення; 3. Ніяк не впливає.


502. Від чого залежить кількість води, котра заходить в міжпакетні проміжки глинистих мінералів при гідратації у процесі їх фізичного дроблення ?

1. Концентрації розчину; 2. Складу обмінних катіонів; 3. Вмісту гумусу.


503. Який природний чинник не контролює швидкість оглинення ґрунту ?

1. Рельєфу; 2. Біота; 3. Клімат; 4. Ґрунтотворна порода.


504. Як змінюється швидкість процесу оглинення ґрунту, при збільшенні в ньому запасів шаруватих силікатів, що легко дробляться ?

1. Прискорюється; 2. Сповільнюється; 3. Не змінюється.


505. На яких глибинах максимально проявляється процес оглинення в ґрунтах бореального поясу ?

1. 0 – 30 см; 2. 30 – 50 см; 3. 50 – 100 см; 4. 100 – 150 см; 5. Більше 150 см.


506. Як називається явище, при якому відбувається розпад кристалітів лабільних силікатів на настільки тонкі частки, розміри яких співмірні з довжиною хвилі рентгенівського випромінення ?

1. Супероглинення; 2. Супердисперсність; 3. Супердроблення.


507. За яких обставин в ґрунтах проявляється явище супердисперсності ?

1. ҐВК містить Са2+; 2. ҐВК містить К+; 3. ҐВК містить Na+; 4. Багато гумусу.


508. Які з ґрунтових мінералів мають здатність дроблення їх кристалітів до розмірів хвилі рентгенівського випромінення ?

1. Кандити; 2. Слюди; 3. Смектити; 4. Хлорити; 5. Мінерали-півтораоксиди.


509. Яка циклічність процесу розпаду тактидів шаруватих силікатів ґрунту по площинах спайності ?

1. Зворотна; 2. Незворотна; 3. Зворотна, при насиченні ґрунту Са2+.


510. Який час в ґрунті може зберігатись стан супердисперсності ?

1. Добу; 2. Місяць; 3. Рік; 4. Невизначено довго.


511. Про що “пам’ятає”ґрунт, за наявності у нього стану супердисперсності ?

1. Засолення; 2. Осолонцювання; 3. Осолодіння; 4. Карбонатизацію.


512. На яке походження лабільних глинистих мінералів деяких ґрунтотворних порід вказує наявність у них явища супердисперсності ?

1. Морське; 2. Континентальне; 3. Алювіальне; 4. Еолове.


513. Як швидко в суспензіях Na-монтморилоніту розвивається явище супердисперсності лабільних мінералів ?

1. За кілька годин; 2. За кілька діб; 3. За кілька місяців; 4. За роки.


514. В яких ґрунтах найвиразніше проявляється явище супердисперсності глинистих мінералів ?

1. Підзолистих; 2. Чорноземах типових; 3. Чорноземах солонцюватих.


515. В якому генетичному горизонті солонців глибоких найвиразніше проявляється процес супердисперсії глинистих мінералів ?

1. Гумусовому; 2. Елювіальному; 3. Ілювіальному; 4. Породі.


516. Які чинники не приймають участі в процесі супердисперсності глинистого мінералів?

1. Літологічні; 2. Гідрологічні; 3. Біотичні; 4. Вікові.


517. Як впливає явище супердисперсності глинистих мінералів на фізичні властивості ґрунту ?

1. Покращуються; 2. Погіршуються; 3. Не змінюються.

518. Які ґрунтотворні породи домінують на зандрових полях Полісся ?

1. Леси і лесоподібні суглинки; 2. Покривні суглинки; 3. Стрічкові глини;

4. Моренні суглинки; 4. Флювіогляціальні піски і супіски.


519. Які ґрунтотворні породи поширені на лесових островах серед зандрових полів ?

1. Леси і лесоподібні суглинки; 2. Покривні суглинки; 3. Стрічкові глини;

4. Моренні суглинки; 4. Флювіогляціальні піски і супіски.


520. Які ґрунтотворні породи домінують в лісостеповій і степовій зонах України ?

1. Леси і лесоподібні суглинки; 2. Покривні суглинки; 3. Стрічкові глини;

4. Моренні суглинки; 4. Флювіогляціальні піски і супіски.


521. В якому природному регіоні України поширені покривні моренні суглинки ?

1. Полісся; 2. Лісостеп; 3. Степ; 4. Карпати; 5. Кримські гори.


522. В якому природному регіоні України поширені озерно-льодовикові стрічкові глини ?

1. Полісся; 2. Лісостеп; 3. Степ; 4. Карпати; 5. Кримські гори.


523. Які ґрунтотворні породи відзначаються найбільшою вертикальною і просторовою однорідністю гранулометричного і мінералогічного складу ?

1. Леси і лесоподібні суглинки; 2. Покривні суглинки; 3. Стрічкові глини;

4. Моренні суглинки; 4. Флювіогляціальні піски і супіски.


524. Які ґрунтотворні породи відзначаються найменшою вертикальною і просторовою однорідністю гранулометричного і мінералогічного складу ?

1. Леси і лесоподібні суглинки; 2. Покривні суглинки; 3. Стрічкові глини;

4. Моренні суглинки; 4. Флювіогляціальні піски і супіски.


525. У якому напрямку спостерігаються закономірні зміни хіміко-мінералогічного складу мулистих фракцій основних типів ґрунтів України ?

1. З півночі на південь; 2. З півдня на північ; 3. Із заходу на схід;

4. Зі сходу на захід; 5. Закономірність змін не спостерігається.


526. Який з мінералів є головним компонентом у складі мулистих фракцій переважаючих ґрунтотворних порід України ?

1. Каолініт; 2. Іліт; 3. Монтморилоніт; 4. Хлорит; 5. Кварц.


527. Який мінералогічний склад мулистої фракції притаманний покривним і моренним суглинкам ?

1. Каолінітовий; 2. Ілітовий; 3. Монтморилонітовий; 4. Хлоритовий;

5. Каолініт-іліт-монтморилонітовий; 6. Каолініт-іліт-хлоритовий.


528. Які ґрунтотворні породи зустрічаються в усіх природних регіонах України ?

1. Леси і лесоподібні суглинки; 2. Покривні суглинки; 3. Стрічкові глини;

4. Моренна; 4. Флювіогляціальні піски і супіски; 5. Алювіальні відклади.


529. Який тип розподілу мулу в дерново-підзолистих ґрунтах на стрічкових глинах ?

1. Елювіальний; 2. Елювіально-ілювіальний; 3. Недиференційований;

4. Акумулятивний; 5. Гідрогенно-акумулятивний.


530. Який з глинистих мінералів домінує в мулистих фракціях дерново-підзолистих ґрунтів на стрічкових глинах ?

1. Каолініт; 2. Іліт; 3. Монтморилоніт; 4. Хлорит.


531. Кількість якого глинистого мінералу в мулистій фракції дерново-підзолистих ґрунтів на стрічкових глинах зростає ?

1. Каолініту; 2. Іліту; 3. Монтморилоніту; 4. Вермикуліту; 5. Хлориту.


532. В якому генетичному горизонті дерново-підзолистих грунтів на стрічкових глинах спостерігається максимальний вміст лабільних мінералів ?

1. Гумусовому; 2. Елювіальному; 3. Ілювіальному; 4. В породі.


533. Який лабільний мінерал домінує в глинистій плазмі дерново-підзолистих ґрунтів на стрічкових глинах ?

1. Каолініт; 2. Іліт; 3. Вермикуліт; 4. Монтморилоніт; 5. Нонтроніт.


534. Які горизонти дерново-підзолистих ґрунтів на стрічкових глинах мають підвищений вміст каолініту ?

1. Елювіальні; 2. Ілювіальні; 3. Порода; 4. Ні один з горизонтів..


535. Який з трансформаційних рядів шаруватих силікатів є правильним ?

1. Слюда ↔ іліт → вермикуліт → бейделіт;

2. Слюда → іліт ↔ бейделіт ↔вермикуліт;

3. Слюда → іліт ↔ вермикуліт ↔ бейделіт.


536. Від концентрації якого хімічного елементу найперше залежить напрям трансформації шаруватих силікатів ?

1. Карбону; 2. Нітрогену; 3. Калію; 4. Кальцію; 5. Фосфору.


537. У якому напрямку ідуть трансформаційні процеси в шаруватих силікатахдерново-підзолистих ґрунтів за нестачі К і при інтенсивному його споживанні ?

1. Слюда → іліт → вермикуліт → бейделіт;

2. Слюда → іліт → бейделіт →вермикуліт;

3. Слюда ← іліт ← вермикуліт ← бейделіт.


538. Які шаруваті силікати зазнають розчинення при внесенні добрив і вапнуванні ?

1. Каолініт; 2. Хлорит; 3. Бейделіт; 4. Кварц.


539. З якого мінералу у результаті розчинення вивільняється К при внесенні в ґрунт мінеральних і органічних добрив і вапнуванні ?

1. Каолініту; 2. Хлориту; 3. Бейделіту; 4. Нонтроніту; 5 Кварцу.


540. У якому напрямку ідуть трансформаційні процеси в шаруватих силікатах дерново-підзолистих ґрунтів при внесенні високих доз калійних добрив ?

1. Слюда → іліт → вермикуліт → бейделіт;

2. Слюда → іліт → бейделіт →вермикуліт;

3. Слюда ← іліт ← вермикуліт ← бейделіт.


541. Який тип розподілу мулистої фракції притаманний підзолистим альфегумусовим ґрунтам на породах, збагачених мінералами, що легко вивітрюються ?

1. Елювіальний; 2. Елювіально-ілювіальний; 3. Недиференційований;

4. Акумулятивний; 5. Гідрогенно-акумулятивний.


542. Які глинисті мінерали переважають в елювіальному горизонті підзолистих альфегумусових ґрунтів ?

1. Каолініт; 2. Іліт; 3. Монтморилоніт; 4. Вермикуліт; 5. Бейделіт.


543. Які глинисті мінерали переважають в ілювіальному горизонті підзолистих альфегумусових ґрунтів ?

1. Каолініт; 2. Іліт; 3. Монтморилоніт; 4. Вермикуліт; 5. Бейделіт.


544. Які глинисті мінерали присутні в усіх горизонтах підзолистих альфегумусових ґрунтів ?

1. Каолініт; 2. Іліт; 3. Монтморилоніт; 4. Вермикуліт; 5. Бейделіт.


545. Який із несилікатних тонкодисперсних мінералів високо специфічний для ілювіального горизонту підзолистих альфегумусових ґрунтів ?

1. Каолініт; 2. Хлорит; 3. Алофани; 4. Гідраргіліт.


546. Який тип розподілу мулистої фракції притаманний сірим лісовим ґрунтам ?

1. Елювіальний; 2. Елювіально-ілювіальний; 3. Недиференційований;

4. Акумулятивний; 5. Гідрогенно-акумулятивний.


547. Кількість яких глинистих мінералів у складі мулу збільшується з глибиною в сірих лісових ґрунтах?

1. Кандитів; 2. Слюд та ілітів; 3. Смектитів; 4. Хлориту.


548. Кількість яких глинистих мінералів у складі мулу зменшується з глибиною в сірих лісових ґрунтах?

1. Кандитів; 2. Слюд та ілітів; 3. Смектитів; 4. Хлориту.


549. Який тип розподілу мулистої фракції притаманний чорноземам і каштаноземам ?

1. Елювіальний; 2. Елювіально-ілювіальний; 3. Недиференційований;

4. Акумулятивний; 5. Гідрогенно-акумулятивний.


550. Яка частина глинистої плазми в чорноземах вилугуваних має елювіально-ілювіальний тип розподілу мулу ?

1. Середня колоїдна; 2. Тонка колоїдна; 3. Передколоїдна; 4. Суспензоїдна.


551. Яких глинистих мінералів у гумусовому горизонті чорноземів більше, ніж у породі ?

1. Каолініту; 2. Іліту; 3. Монтморилоніту; 4. Хлориту.


552. Які глинисті мінерали домінують в перехідному гумусовому горизонті чорноземів, порівняно з гумусово-акумулятивним і породою ?

1. Каолініт; 2. Іліт; 3. Монтморилоніт; 4. Хлорит.


553. Які мінерали домінують у підфракції тонких колоїдів чорноземів ?

1. Кандитів; 2. Ілітів; 3. Смектитів; 4. Хлоритів; 5. Каолініту і хлориту.


554. Які мінерали домінують у підфракції грубих колоїдів чорноземів ?

1. Кандитів; 2. Ілітів; 3. Смектитів; 4. Хлоритів; 5. Каолініту та іліту.


555. У якій з під фракцій мулу чорноземів і каштаноземів найбільший вміст іліту ?

1. Тонкій колоїдній; 2. Грубій колоїдній; 3. Передколоїдній.


556. Який тип розподілу мулистої фракції притаманний солонцям ?

1. Елювіальний; 2. Елювіально-ілювіальний; 3. Недиференційований;

4. Акумулятивний; 5. Гідрогенно-акумулятивний.


557. Вміст яких шаруватих силікатів різко збільшується з глибиною в солонцях ?

1. Кандитів; 2. Ілітів; 3. Смектитів; 4. Хлоритів; 5. Алофаноїдів.


558. Який з мінералів перебуває в супердисперсному стані солонців ?

1. 1. Каолініт; 2. Іліт; 3. Монтморилоніт; 4. Хлорит; 5. Алофаноїди.


559. Який тип розподілу мулистої фракції притаманний солодям ?

1. Елювіальний; 2. Елювіально-ілювіальний; 3. Недиференційований;

4. Акумулятивний; 5. Гідрогенно-акумулятивний.


560. Що є характерною ознакою солодей ?

1. Супердисперсність лабільних мінералів;

2. Супердисперсність кандитів та ілітів;

3. Переважання ілітів у верхніх горизонтах ґрунту.


561. Які мінерали домінують в ілювіальному горизонті солодей ?

1. Каолініт; 2. Слюди та іліт; 3. Монтморилоніт; 4. Хлорит.


562. На що вказує позитивний баланс в профілі солодей ілітових мінералів ?

1. Оглинення; 2. Розчинення; 3. Трансформаці.; 5. Лесиваж.


563. Що є головним механізмом накопичення ілітів у солодях ?

1. Монтморилонітизація; 2. Сіалітизація; 3. Ілітизація; 4. Хлоритизація.


564. Які мінерали домінують у прирусловій фації алювію ?

1. Кварц і польові шпати; 2. Глинисті мінерали; 3. Півтораоксиди Fe і Al.


565. Які мінерали домінують у заплавній фації алювію ?

1. Кварц і польові шпати; 2. Глинисті мінерали; 3. Півтораоксиди Fe і Al;

4. Польові шпати і слюди; 5. Мінерали-солі.


566. Які мінерали домінують у старичній фації алювію ?

1. Кварц і польові шпати; 2. Глинисті мінерали; 3. Півтораоксиди Fe і Al;

4. Польові шпати і слюди; 5. Мінерали-солі.


567. Які мінерали домінують в озерно-льдовикових відкладах ?

1. Кварц і польові шпати; 2. Глинисті мінерали; 3. Півтораоксиди Fe і Al;

4. Польові шпати і слюди; 5. Мінерали-солі.


568. Які мінерали домінують в піщано-алевритовій фракції суглинистої морени ?

1. Кварц; 2. Польові шпати; 3. Слюди та іліти; 4. Глинисті мінерали.


569. Які мінерали домінують в лесовій фракції суглинистої морени ?

1. Кварц; 2. Польові шпати; 3. Слюди та іліти; 4. Глинисті мінерали.


570. Які мінерали домінують в мулисті фракції суглинистої морени ?

1. Кварц; 2. Польові шпати; 3. Слюди та іліти; 4. Глинисті мінерали.


571. Які мінерали домінують в пісках ?

1. Кварц; 2. Польові шпати; 3. Слюди та іліти; 4. Глинисті мінерали.


572. Як називаються породи, які на 98 – 100% складені з кварцу ?

1. Мономінеральні піски; 2. Поліміктові піски; 3. Аркозові піски;

4. Граувакові піски; 4. Глауконітові піски; 5. Олігоміктові піски.


573. Які з пісків є найдавнішими за віком ?

1. Мономінеральні піски; 2. Поліміктові піски; 3. Аркозові піски;

4. Граувакові піски; 4. Глауконітові піски; 5. Олігоміктові піски.


574. До яких геоморфологічних утворень в Україні приурочені найдавніші піски ?

1. Заплав; 2. Зандрових полів; 3. Високих терас; 4. Морських низовин.


575. Як називаються піски, в яких доля кварцу не перевищує 90% ?

1. Мономінеральні піски; 2. Поліміктові піски; 3. Олігоміктові піски.


576. Як називаються піски, котрі складені кварцем (< 90%), польовим шпатом і слюдою ?

1. Мономінеральні піски; 2. Аркозові піски; 3. Граувакові піски;

4. Глауконітові піски; 5. Олігоміктові піски.


577. Як називаються піски, котрі складені переважно польовим шпатами, уламками порід і кварцом ?

1. Мономінеральні піски; 2. Аркозові піски; 3. Граувакові піски;

4. Глауконітові піски; 5. Олігоміктові піски.


578. Як називаються піски, котрі складені глауконітом, кварцем та іншими мінералами ?

1. Мономінеральні піски; 2. Аркозові піски; 3. Граувакові піски;

4. Глауконітові піски; 5. Олігоміктові піски.


579. Які з пісків є доплейстоценовими ?

1. Мономінеральні піски; 2. Поліміктові піски; 3. Олігоміктові піски.


580. Які молоді піски акумулюються переважно поблизу гір ?

1. Мономінеральні піски; 2. Аркозові піски; 3. Граувакові піски;

4. Глауконітові піски; 5. Олігоміктові піски.


581. Які молоді піски акумулюються переважно в середині геосинклінальних областей ?

1. Мономінеральні піски; 2. Аркозові піски; 3. Граувакові піски;

4. Глауконітові піски; 5. Олігоміктові піски.


582. Які піски є наймолодшими за віком ?

1. Мономінеральні піски; 2. Поліміктові піски; 3. Олігоміктові піски.


583. Який глинистий мінерал домінує в бентонітових глинах ?

1. Монтморилоніт; 2. Каолініт; 3. Іліт; 4. Хлорит.


584. Які мінерали домінують в лесах ?

1. Кварц; 2. Польові шпати; 3. Слюди; 4. Глинисті мінерали.


585. У якій, переважно, фракції лесів знаходиться кальцит ?

1. Піщаній; 2. Пилуватій; 3. Мулистій; 4. Колоїдній.


586. Які мінерали домінують у мулистій фракції лесів ?

1. Диоктаедричні іліти; 2. Іліт-смектитові утворення;

3. Триоктаедричні хлорити; 4. Каолініт.


587.


Додаток 2


4990330887980135.html
4990478537211038.html
4990625400696041.html
4990784746172577.html
4990993435532565.html