V – Юридичний факультет - страница 8

^ 2. Освітньо-кваліфікаційний рівень „спеціаліст" 1. Ідентифікація.

Інтелектуальна власність

 1. Опис. Змістові модулі.

Загальні положення про інтелектуальну власність. Джерела правового регулювання інтелектуальної власності. Об’єкти авторського права і суміжних прав. Патентне право. Засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів, робіт і послуг. Правове регулювання нетрадиційних об’єктів інтелектуальної власності. Оцінка прав інтелектуальної власності. Економіка і управління комерціалізацією прав на об’єкти інтелектуальної власності. Права інтелектуальної власності при трансфері технологій. Маркетинг інтелектуальної власності.

 1. ^ Рівень.

А. Необхідні попередні чи супутні умови. Інтегративна.

Б. Література: 1) Право інтелектуальної власності: Акад. курс. Підручник для студ. вищ. навч. закладів. / О.П. Орлюк, Г.О. Андрощук, О.б. Бутнік-Сіверський та ін.; За ред. О. П. Орлюк, О. Д. Святоцького. ― К. : Ін Юре, 2007. ― 696 с.; 2) Коссак В.М., Якубівський І.Є. Право інтелектуальної власності: Підручник. ― К., 2007. ― 208 с; 3) Право інтелектуальної власності: Науково-практичний коментар до Цивільного кодексу України / За заг. ред. М. В. Паладія, Н. М. Мироненко, В. О. Жарова. ― К.: Парламентське видавництво, 2006. ― 432 с.

^ В. Цілі та завдання: забезпечення професійної підготовки юристів, яка б відповідала сучасним кваліфікаційним вимогам, в ході вивчення теоретичних та практичних аспектів регулювання відносин пов’язаних зі створенням і використанням об’єктів інтелектуальної власності та набуттям, здійсненням, охороною і захистом прав на них.

 1. Нормативний.

 2. Викладацький склад:

Нагнибіда В. І.

Анікіна Г. В.

 1. Тривалість:

72 год.; кредити ECTS — 2; Семестр — 1.

 1. Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, індивідуальні консультації, самостійна робота студентів.

 2. Оцінювання. Контроль знань:

— поточний (опитування, тестування);

— підсумковий (залік).

 1. Мова. Українська
 1. Ідентифікація.

Нотаріат в Україні.

 1. Опис. Змістові модулі.

Організація діяльності нотаріату в Україні. Нотаріус як суб’єкт нотаріального процесу. Предмет, система і принципи нотаріального процесуального права. Загальні правила вчинення нотаріальних дій. Загальні правила посвідчення правочинів. Вчинення інших нотаріальних дій. Застосування законодавства іноземних держав.

 1. ^ Рівень.

А. Необхідні попередні чи супутні умови. Інтегративна.

Б. Література: 1) Нотаріат в Україні : Підручник / За ред. В. В. Комарова. — К. : Юрінком Інтер, 2006. 2) Нотаріальний процес в Україні: навч. посіб. / Ф. М. Медвідь, В. Ф. Усенко, Я. Ф. Медвідь. — К. : Атіка, 2006. — 324 с.

^ В. Цілі та завдання: опанування знаннями, що стосуються поняття нотаріату, організації, повноважень нотаріальних органів, загальних правил вчинення нотаріальних дій; розкриття змісту та процесуального порядку вчинення передбачених нотаріальних дій, їх цивільно-правового значення; ознайомлення із законодавством, яке регулює діяльність органів на які покладено вчинення нотаріальних дій та вирішення практичних задач.

 1. Варіативна.

 2. Викладацький склад:

Продан Н. В.

Желіховська Ю. В.

 1. Тривалість:

54 год.; кредити ECTS — 1,5; Семестр — 1.

 1. Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, індивідуальні консультації, самостійна робота студентів.

 2. Оцінювання. Контроль знань:

— поточний (опитування, тестування);

— підсумковий (залік).

 1. Мова. Українська
 1. Ідентифікація.

Нотаріальний процес

 1. Опис. Змістові модулі.

Нотаріальний процес в системі юрисдикційної діяльності. Нотаріально-процесуальні відносини. Суб’єкти нотаріального процесу. Нотаріус. Стадії нотаріального процесу. Загальні правила вчинення нотаріальних дій. Особливості вчинення окремих нотаріальних дій.

 1. ^ Рівень.

А. Необхідні попередні чи супутні умови. Інтегративна.

Б. Література: 1) Нотаріат в Україні : Підручник / За ред. В. В. Комарова. — К. : Юрінком Інтер, 2006. 2) Нотаріальний процес в Україні: навч. посіб. / Ф. М. Медвідь, В. Ф. Усенко, Я. Ф. Медвідь. — К. : Атіка, 2006. — 324 с.

^ В. Цілі та завдання: опанування знаннями, що стосуються механізму правового регулювання нотаріальних відносин, розкриття змісту загальних правил та особливостей вчинення нотаріальних дій, ускладнень, які виникають у ході нотаріальних проваджень.

 1. Варіативна.

 2. Викладацький склад:

Продан Н. В.

Желіховська Ю. В.

 1. Тривалість:

54 год.; кредити ECTS — 1,5; Семестр — 1.

 1. Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, індивідуальні консультації, самостійна робота студентів.

 2. Оцінювання. Контроль знань:

— поточний (опитування, тестування);

— підсумковий (залік).

 1. Мова. українська
 1. Ідентифікація.

Правове письмо

 1. Опис. Змістові модулі.

Загальні положення «правового письма». Вимоги до змісту юридичного документу. Офіційно-діловий стиль і юридичний документ. Комунікативні ознаки культури мови юридичного документа. Граматичні особливості мови юридичного документа. Проектування окремих різновидів юридичних документів. Мовностилістичні недоліки в текстах юридичних документів.

 1. ^ Рівень.

А. Необхідні попередні чи супутні умови. Інтегративна.

Б. Література: 1) Процесуальні документи у цивільних справах (теорія, методика, практика): Науково-практичний посібник; за заг. ред. С.Я. Фурси. — К.: Видавець Фурса С.Я.: КНТ, 2007. — 1088 с.; 2) Красницька А.В. Юридичні документи: техніка складання, оформлення і редагування. — К.: Парламентське вид-во, 2006. — 528 с.; 3) Олійник О.Б. Судова документація: навч. посібник. — К.: Алерта, 2007. — 282 с.

В. Цілі та завдання: формування у студентів необхідних для майбутньої професійної діяльності теоретичних та практичних навичок про сутність, структуру, моделі привового документознавства та базові юридико-технічні технології в юриспруденції.

 1. Варіативна.

 2. Викладацький склад:

Рогожа В. Г. — канд. філол. наук., доц.;

Бондаренко-Зелінська Н. Л. — канд. юрид. наук., доц.

 1. Тривалість:

72 год.; кредити ECTS — 2; Семестр — 7.

 1. Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, індивідуальні консультації, самостійна робота студентів.

 2. Оцінювання. Контроль знань:

— поточний (опитування, тестування);

— підсумковий (залік).

 1. Мова. українська
 1. Ідентифікація.

Проблеми цивільного права

 1. Опис. Змістові модулі.

Основні категорії цивільного права. Суб'єкти цивільного права. Окремі питання здійснення і захисту цивільних прав та виконання цивільних обов'язків. Проблеми застосування цивільно-правової відповідальності. Проблеми здійснення окремих видів суб'єктивних цивільних прав. Вчення про зобов'язання. Теоретичні проблеми цивільного права в окремих зобов'язаннях з передачі майна у власність чи за іншим речовим правом. Зобов'язання з виконання робіт і надання послуг. Недоговірні зобов'язання та їх місце в системі зобов'язального права України. Теоретичні проблеми спадкування

 1. ^ Рівень.

А. Необхідні попередні чи супутні умови. Похідна.

Б. Література: 1) Цивільне право України: Академічний курс: Підручник: У 2-х т. / А. Ю. Бабаскін, Т. В. Боднар, Ю. Л. Бошицький та ін. / За заг. ред. Я. М. Шевченко. — Вид. 2-ге, доп. і перероб. — К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре»», 2006; 2) Цивільне право України: навчальний посібник / За ред. Р. О. Стефанчука. — К.: Правова єдність, 2009; 3) Аномалії в цивільному праві України: Навчально-практичний посібник / Відп. ред. Р. А. Майданик. — К.: Юстиніан, 2007. — 912 с.; 4) Белов В.А. Гражданское право: Общая и Особенная части: Учебник. — М.: АО «Центр ЮрИнфорР», 2003. — 960 с.

^ В. Цілі та завдання: набуття засвоєння абстрактних категорій, поняття цивільного права, основних проблем цивільного права та способів їх подолання; визначення сутності та специфіки правової природи цивільного права, його співвідношення з іншими галузями права; виявлення основних принципів дії законів, судових рішень і документів в просторі, формування уявлень про цивілістичну наукову думку та розуміння змісту цивільно-правових норм.

 1. Варіативна.

 2. Викладацький склад:

Стефанчук М. О. — канд. юрид. наук., доц.

 1. Тривалість:

72 год.; кредити ECTS — 2; Семестр — 1.

 1. Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, індивідуальні консультації, самостійна робота студентів.

 2. Оцінювання. Контроль знань:

— поточний (опитування, тестування);

— підсумковий (екзамен).

 1. Мова. Українська
 1. Ідентифікація.

Проблеми зобов’язального права

 1. Опис. Змістові модулі.

Проблеми сутності зобов’язального права. Зобов’язання. Договір. Загальні правила про договірні зобов’язання. Окремі види договірних зобов’язань. Непоіменовані договори. Деліктні зобов’язання. Недоговірні неделіктні зобов’язання.

 1. ^ Рівень.

А. Необхідні попередні чи супутні умови. Похідна.

Б. Література: 1) Цивільне право України: Академічний курс: Підручник: У 2-х т. / А. Ю. Бабаскін, Т. В. Боднар, Ю. Л. Бошицький та ін. / За заг. ред. Я. М. Шевченко. — Вид. 2-ге, доп. і перероб. — К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре»», 2006; 2) Цивільне право України: навчальний посібник / За ред. Р. О. Стефанчука. — К.: Правова єдність, 2009; 3) Договірне право України: навч. посіб. / Т. В. Боднар, О. В. Дзера, Н. С. Кузнєцова, та ін.; за ред. О. В. Дзери. — К. : Юрінком Інтер, 2008. — Загальна частина, Особлива частина.

^ В. Цілі та завдання: набуття засвоєння абстрактних категорій, поняття зобов’язального права, основних проблем зобов’язального права та способів їх подолання; визначення сутності та специфіки правової природи зобов’язального права, його співвідношення з іншими інститутами та галузями права; виявлення особливостей статики та динаміки договірних та не договірних зобов’язань.

 1. Варіативна.

 2. Викладацький склад:

Стефанчук М. О. — канд. юрид. наук., доц.

 1. Тривалість:

72 год.; кредити ECTS — 2; Семестр — 1.

 1. Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, індивідуальні консультації, самостійна робота студентів.

 2. Оцінювання. Контроль знань:

— поточний (опитування, тестування);

— підсумковий (екзамен).

 1. Мова. Українська
 1. Ідентифікація.

Виконавче провадження

 1. Опис. Змістові модулі.

Процесуальні відносини щодо виконання рішень суду та інших органів (посадових осіб). Підстави виконання. Виконавчі документи. Учасники виконавчого провадження. Хід виконавчого провадження: відкриття виконавчого провадження, добровільне та примусове виконання. Заходи примусового виконання рішення. Звернення рішення на майно. Звернення рішення на заробітну плату (доходи) боржника. Виконання рішення, яким боржника зобов’язано вчинити певну дію або утриматися від її вчинення.

 1. ^ Рівень.

А. Необхідні попередні чи супутні умови. Похідна.

Б. Література:

1) Білоусов, Ю. В. Виконавче провадження : [навч. посібн.] / Ю. В. Білоусов. — К. : Прецедент, 2005. — 188 с.;

2) Фурса, C. Я. Закони України «Про державну виконавчу службу», «Про виконавче провадження», «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини»: Науково-практичний коментар / C. Я. Фурса, Є. І. Фурса, С. В. Щербак. — К. : Видавець Фурса С.Я. : КНТ, 2008. — 1172 с.

3) Цивільне виконавче право України : [підручн. для студ. юрид. спец. вищих навч. зал. України] / [Копайгора І. Д., Панченко М. І., Олюха В. Г., Ан М. І., Нечаєв А. В. ; За заг. ред. І. Д. Копайгори. — Львів : Магнолія-2006, 2007. — 538 с.

^ В. Цілі та завдання: засвоєння теоретичних основ виконання рішень суду та інших юрисдикційних органів, в тому числі у примусовому порядку; набуття системних знань і навичок щодо організації та здійснення виконавчого провадження.

 1. Варіативна.

 2. Викладацький склад:

Білоусов Ю. В. — канд. юрид. наук., доц.

 1. Тривалість:

54 год.; кредити ECTS — 1,5; Семестр — 1.

 1. Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, індивідуальні консультації, самостійна робота студентів.

 2. Оцінювання. Контроль знань:

— поточний (опитування, тестування);

— підсумковий (екзамен).

 1. Мова. Українська
 1. Ідентифікація.

Окреме провадження

 1. Опис. Змістові модулі.

Загальні положення окремого провадження. Обмеження фізичної особи дієздатності та визнання фізичної особи недієздатною. Надання неповнолітній особі повного обсягу цивільної дієздатності (емансипація). Визнання фізичної особи безвісно відсутньою та оголошення померлою. Усиновлення. Встановлення фактів, що мають юридичне значення. Відновлення прав на втрачені цінні папери на пред’явника (визивне провадження). Надання психіатричної допомоги у примусовому порядку. Примусова госпіталізація до протитуберкульозного закладу. Передача безхазяйної нерухомої речі у комунальну власність. Визнання спадщини відумерлою. майна Розголошення інформації, яка містить банківську таємницю, щодо фізичних та юридичних осіб. Непоіменовані справи окремого провадження.

 1. ^ Рівень.

А. Необхідні попередні чи супутні умови. Похідна.

Б. Література:

1) Цивільний процес: Навч. посібник / За ред. Ю. В. Білоусова. — К.: Прецедент, 2005 ; 2) Цивільний процесс : Підручник: Академічний курс / За заг. ред. С.Я. Фурси. — К.: Видавець Фурса С.Я.: КНТ, 2009. — 416 с.;

3) Балюк М. І. Практика застосування цивільного процесуального кодексу України (цивільний процес у питаннях і відповідях). Коментарі, рекомендації, пропозиції / М. І. Балюк, Д. Д. Луспеник. — Х: Харків юридичний, 2008. — 708 с. — (Серія «Судова практика);

4) Цивільний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар. Вид. 2-ге, доповнене і перероблене / За заг. ред. С. С. Бичкової. — К.: Атіка, 2010. — 896 с.

^ В. Цілі та завдання: визначення місця окремого провадження у системі цивільного процесу, окреслення суб’єктів цивільного процесу у цьому виді провадження, особливостей розгляду та вирішення справ окремого провадження, які передбачені Цивільним процесуальним кодексом України та іншим законодавством.

 1. Варіативна.

 2. Викладацький склад:

Білоусов Ю. В. — канд. юрид. наук, доц.

 1. Тривалість:

54 год.; кредити ECTS — 1,5; Семестр — 1.

 1. Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, індивідуальні консультації, самостійна робота студентів.

 2. Оцінювання. Контроль знань:

— поточний (опитування, тестування);

— підсумковий (екзамен).

 1. Мова. Українська
 1. Ідентифікація.

Перегляд судових рішень у цивільних справах

 1. Опис. Змістові модулі.

Судова помилка як категорія цивільного процесуального права. Поняття та система перегляду судових рішень. Апеляційне провадження як спосіб перегляду судових рішень у цивільних справах. Касаційне провадження як спосіб перегляду судових рішень у цивільних справах. Перегляд судових рішень Верховним Судом України. Провадження у зв’язку з нововиявленими обставинами як спосіб перегляду судових рішень у цивільних справах.

 1. ^ Рівень.

А. Необхідні попередні чи супутні умови. Похідна.

Б. Література:

1) Цивільний процес: Навч. посібник / За ред. Ю. В. Білоусова. — К.: Прецедент, 2005 ; 2) Цивільний процесс : Підручник: Академічний курс / За заг. ред. С. Я. Фурси. — К.: Видавець Фурса С.Я.: КНТ, 2009. — 416 с.;

2) Штефан М. Й. Цивільний процес: Академічний курс. —К. : Ін Юре, 2005. — 696 с.; 3) Балюк М. І. Практика застосування цивільного процесуального кодексу України (цивільний процес у питаннях і відповідях). Коментарі, рекомендації, пропозиції / М. І. Балюк, Д. Д. Луспеник. — Х: Харків юридичний, 2008. — 708 с. — (Серія «Судова практика);

4) Гузь Л. Є. Підстави для скасування судових рішень (ухвал) та способи запобігання їх виникнення при розгляді цивільних справ в судах / Л. Є. Гузь. — X. : Поліграфіст, 2006. — 792 с.

^ В. Цілі та завдання: формування у студентів знання про судову помилку як елементу судового захисту, систему перегляду судових рішень в порядку цивільного судочинства; формування знання про процедуру перегляду судових рішень; набуття практичних навичок застосування норм права, що регламентують перегляд судових рішень, складання процесуальних документів.

 1. Варіативна.

 2. Викладацький склад:

Трач О. М. — канд. юрид. наук.

 1. Тривалість:

54 год.; кредити ECTS — 1,5; Семестр — 1.

 1. Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, індивідуальні консультації, самостійна робота студентів.

 2. Оцінювання. Контроль знань:

— поточний (опитування, тестування);

— підсумковий (залік).

 1. Мова. Українська
 1. Ідентифікація.

Юридичні особи

 1. Опис. Змістові модулі.

Сутність юридичної особи. Історія становлення і розвитку вчення про юридичну особу. Поняття та ознаки юридичної особи. Види юридичних осіб. Юридична природа товариств. Правовий статус установ. Порядок створення юридичної особи. Державна реєстрація юридичної особи та її правове значення. Цивільна правоздатність та дієздатність юридичної особи. Порядок припинення юридичної особи.

 1. ^ Рівень.

А. Необхідні попередні чи супутні умови. Похідна.

Б. Література: 1) Цивільне право України: Академічний курс: Підручник: У 2-х т. / А. Ю. Бабаскін, Т. В. Боднар, Ю. Л. Бошицький та ін. / За заг. ред. Я. М. Шевченко. — Вид. 2-ге, доп. і перероб. — К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре»», 2006; 2) Цивільне право України: навчальний посібник / За ред. Р. О. Стефанчука. — К.: Правова єдність, 2009; 3) Кучеренко І.М. Організаційно-правові форми юридичних осіб приватного права: Монографія. — К.: Інститут держави і права ім.В.М. Корецького, 2004. — 328 с.

^ В. Цілі та завдання: вивчення теоретичних та практичних аспектів регулювання відносин, пов’язаних із діяльністю юридичних осіб як учасників цивільних відносин; з’ясування доктринальних підходів до інституту юридичної особи, сформованих у минулому в науці цивільного права та закріплених у міжнародних джерелах правового регулювання.

 1. Нормативний.

 2. Викладацький склад:

Іванов С. О. — канд. юрид. наук., доц.

 1. Тривалість:

54 год.; кредити ECTS — 1,5; Семестр — 1.

 1. Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, індивідуальні консультації, самостійна робота студентів.

 2. Оцінювання. Контроль знань:

— поточний (опитування, тестування);

— підсумковий (залік).

 1. Мова. Українська
 1. Ідентифікація.

Особисті немайнові права фізичних осіб

 1. Опис. Змістові модулі.

Загальнотеоретичні проблеми особистих немайнових прав фізичних осіб. Система особистих немайнових прав фізичних осіб. Статика і динаміка особистих немайнових прав фізичних осіб. Захист особистих немайнових прав фізичних осіб. Особисті немайнові права, що забезпечують природне існування фізичної особи. Особисті немайнові права, що забезпечують соціальне буття фізичної особи. Спеціальні (окремі) особисті немайнові права фізичних осіб. Порівняльно-правовий аналіз особистих немайнових прав фізичних осіб.

 1. ^ Рівень.

А. Необхідні попередні чи супутні умови. Похідна.

Б. Література: 1) Стефанчук Р. О. Загальнотеоретичні проблеми поняття та системи особистих немайнових прав фізичних осіб у цивільному праві України: монографія / Р. О. Стефанчук. — Хмельницький: Видавництво Хмельницького ун-ту управління та права, 2006. — 170с.; 2) Стефанчук Р. О. Особисті немайнові права фізичних осіб у цивільному праві (поняття, зміст, система, особливості здійснення та захисту): монографія / Р. О. Стефанчук. — Хмельницький: Видавництво Хмельницького ун-ту управління та права, 2007. — 626 с.; 3) Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар: У 2 ч. / За заг. ред. Я. М. Шевченко. — К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2004-2008.

^ В. Цілі та завдання: проведення правового аналізу особистих немайнових відносин в системі цивільного права; вивчення теоретичних та практичних питань в сфері особистих немайнових прав фізичних осіб; формування уявлень про систему особистих немайнових прав фізичних осіб; формування ключових понять, категорій та конструкцій; засвоєння змісту, здійснення та захисту особистих немайнових прав фізичних осіб; вміння оперувати правовими знаннями, уміннями та поняттями у практичній діяльності.

 1. Нормативний.

 2. Викладацький склад:

Стефанчук Р. О. — д-р юрид. наук., проф., чл.-кор. НАПрН України;

Посикалюк О. О.

 1. Тривалість:

54 год.; кредити ECTS — 1,5; Семестр — 1.

 1. Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, індивідуальні консультації, самостійна робота студентів.

 2. Оцінювання. Контроль знань:

— поточний (опитування, тестування);

— підсумковий (залік).

 1. Мова. Українська
 1. Ідентифікація.

Конвенційний захист цивільних прав

 1. Опис. Змістові модулі.

Природа Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Рішення Європейського суду з прав людини. Право на життя. Заборона катувань, нелюдського та такого, що принижує гідність, поводження або покарання. Право на справедливий суд. Право на повагу до приватного та сімейного життя (стаття 8) та право на шлюб (стаття 12). Право на вільне володіння майном.

 1. ^ Рівень.

А. Необхідні попередні чи супутні умови. Похідна.

Б. Література: 1) Шевчук С. Судовий захист прав людини: Практика Європейського Суду з прав людини у контексті західної правової традиції / С. Шевчук. — К.: Реферат, 2006. — 848 с.; 2) Паліюк В. П. Застосування судами України Конвенції про захист прав людини та основних свобод / Паліюк В. П. — К.: Фенікс, 2004. — 263 с.; 3) Дженiс М. Європейське право у галузі прав людини: Джерела і практика застосування. — К.: Артек, 1997. — 624 c.

^ В. Цілі та завдання: формування у майбутніх юристів засвоєння теоретичних основ конвенційного захисту цивільних прав; набуття системних знань і навичок щодо вирішення практичних завдань, пов’язаних із конвенційним захистом цивільних прав.

 1. Варіативна.

 2. Викладацький склад:

Посикалюк О. О.

 1. Тривалість:

54 год.; кредити ECTS — 1,5; Семестр — 1.

 1. Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, індивідуальні консультації, самостійна робота студентів.

 2. Оцінювання. Контроль знань:

— поточний (опитування, тестування);

— підсумковий (залік).

 1. Мова. Українська
 1. Ідентифікація.

Правовий режим нерухомості

 1. Опис. Змістові модулі.

Поняття і види нерухомого майна, його законодавча основа. Історичний аспект. Земельні правовідносини. Право власності на надра і надрокористування. Водні і лісові правовідносини. Житлові і нежилі приміщення як об'єкти нерухомості. Особливості угод з нерухомістю. Мета, задачі і принципи державної реєстрації прав на нерухоме майно та угод з ним. Єдиний державний реєстр прав на нерухоме майно й угод з ним. Підстави і порядок проведення державної реєстрації прав на нерухоме майно й угод з ним. Державна реєстрація прав на окремі види нерухомого майна.

 1. ^ Рівень.

А. Необхідні попередні чи супутні умови. Похідна.

Б. Література: 1) Цивільне право України: Академічний курс: Підручник: У 2-х т. / А. Ю. Бабаскін, Т. В. Боднар, Ю. Л. Бошицький та ін. / За заг. ред. Я. М. Шевченко. — Вид. 2-ге, доп. і перероб. — К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре»», 2006; 2) Цивільне право України: навчальний посібник / За ред. Р. О. Стефанчука. — К.: Правова єдність, 2009; 3) Погрібний С.О. Володіння у цивільному праві: Монографія. — Одеса : Юридична література, 2002. — 280 с.

^ В. Цілі та завдання: забезпечення професійної підготовки юристів, яка б відповідала сучасним кваліфікаційним вимогам, в ході вивчення теоретичних та практичних аспектів регулювання приватноправових відносин щодо об’єктів нерухомості; формування уміння орієнтуватися в складних питаннях режиму об’єктів нерухомості.

 1. Варіативна.

 2. Викладацький склад:

Нагнибіда В. І.

 1. Тривалість:

54 год.; кредити ECTS — 1,5; Семестр — 1.

 1. Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, індивідуальні консультації, самостійна робота студентів.

 2. Оцінювання. Контроль знань:

— поточний (опитування, тестування);

— підсумковий (залік).

 1. Мова. Українська
 1. Ідентифікація.

Правочини з нерухомістю

 1. Опис. Змістові модулі.

Загальні положення про правочини з нерухомістю. Купівля-продаж і міна нерухомості. Приватизація об’єктів нерухомого майна: житлових приміщень, іншого державного і комунального майна, земельних ділянок. Оренда об’єктів нерухомості. Заставні правовідносини у сфері нерухомості. Рентні договори. Види державної реєстрації: реєстрація прав на нерухомість і реєстрація правочинів з нерухомістю.

 1. ^ Рівень.

А. Необхідні попередні чи супутні умови. Похідна.

Б. Література: 1) Цивільне право України: Академічний курс: Підручник: У 2-х т. / А. Ю. Бабаскін, Т. В. Боднар, Ю. Л. Бошицький та ін. / За заг. ред. Я. М. Шевченко. — Вид. 2-ге, доп. і перероб. — К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре»», 2006; 2) Цивільне право України: навчальний посібник / За ред. Р. О. Стефанчука. — К.: Правова єдність, 2009; 3) Договірне право України: навч. посіб. / Т. В. Боднар, О. В. Дзера, Н. С. Кузнєцова, та ін.; за ред. О. В. Дзери. — К. : Юрінком Інтер, 2008. — Загальна частина, Особлива частина.

^ В. Цілі та завдання: забезпечення професійної підготовки юристів, яка б відповідала сучасним кваліфікаційним вимогам, в ході вивчення теоретичних та практичних аспектів вчинення правочинів щодо об’єктів нерухомості.

 1. Варіативна.

 2. Викладацький склад:

Нагнибіда В. І.

 1. Тривалість:

54 год.; кредити ECTS — 1,5; Семестр — 1.

 1. Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, індивідуальні консультації, самостійна робота студентів.

 2. Оцінювання. Контроль знань:

— поточний (опитування, тестування);

— підсумковий (залік).

 1. Мова. Українська
 1. Ідентифікація.

Цивільно-процесуальна документація

 1. Опис. Змістові модулі.

Поняття та види процесуальних документів, що використовуються в ході цивільного судочинства. Стратегія та тактика підготовки й складання процесуальних документів особами, які приймають участь у справі. Процесуальні документи суду. Процесуальні документи, пов’язані з відкриттям провадження у справі. Процесуальні документи, спрямовані на розвиток провадження у цивільній справі. Процесуальні документи, які застосовуються в процесі доказування в цивільних справах. Процесуальні документи, якими оформляються ускладнення в цивільному процесі. Процесуальні документи, якими оформляється закінчення провадження у цивільній справі у зв’язку з вирішення справи по суті. Цивільні процесуальні документи, які застосовуються при оскарженні та перегляді постанов суду першої інстанції. Процесуальні документи, які застосовуються у цивільних справах за участю іноземного елементу.

 1. ^ Рівень.

А. Необхідні попередні чи супутні умови. Похідна.

Б. Література: 1) Процесуальні документи у цивільних справах (теорія, методика, практика): Науково-практичний посібник; за заг. ред. С.Я. Фурси. — К.: Видавець Фурса С.Я.: КНТ, 2007. — 1088 с.; 2) Красницька А.В. Юридичні документи: техніка складання, оформлення і редагування. — К.: Парламентське вид-во, 2006. — 528 с.; 3) Олійник О.Б. Судова документація: навч. посібник. — К.: Алерта, 2007. — 282 с.

В. Цілі та завдання: забезпечення професійної підготовки юристів, рівень знань та практичних навичок яких відповідав би існуючим кваліфікаційним вимогам та потребам сучасної правозастосовної практики, що дає можливість набути вмінь та практичних навичок підготовки та складання процесуальних документів, які застосовуються в процесі цивільного судочинства.

 1. Варіативна.

 2. Викладацький склад:

Бондаренко-Зелінська Н. Л. — канд. юрид. наук., доц.

Трач О. М. — канд. юрид. наук.

 1. Тривалість:

54 год.; кредити ECTS — 1,5; Семестр — 1.

 1. Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, індивідуальні консультації, самостійна робота студентів.

 2. Оцінювання. Контроль знань:

— поточний (опитування, тестування);

— підсумковий (залік).

 1. Мова. Українська
 1. Ідентифікація.

Стратегія і тактика цивільного процесу

 1. Опис. Змістові модулі.

Загальні положення про стратегію і тактику цивільного процесу. Зловживання цивільними процесуальними правами. Тактичні прийоми роботи з судом. Тактика роботи із протилежною стороною. Тактика у процесі доказуванні. Методика допиту. Тактика судових дебатів.

 1. ^ Рівень.

А. Необхідні попередні чи супутні умови. Похідна.

Б. Література: 1) Цивільний процес: Навч. посібник / За ред. Ю. В. Білоусова. — К.: Прецедент, 2005 ; 2) Цивільний процесс : Підручник: Академічний курс / За заг. ред. С.Я. Фурси. — К.: Видавець Фурса С.Я.: КНТ, 2009. — 416 с.; 3) Балюк М. І. Практика застосування цивільного процесуального кодексу України (цивільний процес у питаннях і відповідях). Коментарі, рекомендації, пропозиції / М. І. Балюк, Д. Д. Луспеник. — Х: Харків юридичний, 2008. — 708 с. — (Серія «Судова практика); 4) Кравчук В. М. Стратегія і тактика цивільного процесу .- К.: Атіка, 2005.

^ В. Цілі та завдання: визначення оптимальних варіантів правової поведінки учасників цивільного процесу, яка відповідає його функціональному призначенню; набуття навиків належної правової поведінки у рамках цивільної процесуальної форми.

 1. Варіативна.

 2. Викладацький склад:

Бондаренко-Зелінська Н. Л. — канд. юрид. наук., доц.

 1. Тривалість:

54 год.; кредити ECTS — 1,5; Семестр — 1.

 1. Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, індивідуальні консультації, самостійна робота студентів.

 2. Оцінювання. Контроль знань:

— поточний (опитування, тестування);

— підсумковий (залік).

 1. Мова. Українська
 1. Ідентифікація.

Опіка та піклування

 1. Опис. Змістові модулі.

Поняття опіки та піклування. Опіка і піклування як форма влаштування громадян, які потребують охорони їх інтересів. Встановлення опіки та піклування. Внутрішні відносини, які виникають із встановлення опіки (піклування). Зовнішні правовідносини, які виникають із встановлення опіки (піклування). Припинення відносин з опіки та піклування.

 1. ^ Рівень.

А. Необхідні попередні чи супутні умови. Похідна.

Б. Література:

1) Цивільне право України: Академічний курс: Підручник: У 2-х т. / А. Ю. Бабаскін, Т. В. Боднар, Ю. Л. Бошицький та ін. / За заг. ред. Я. М. Шевченко. — Вид. 2-ге, доп. і перероб. — К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре»», 2006;

2) Цивільне право України: навчальний посібник / За ред. Р. О. Стефанчука. — К.: Правова єдність, 2009;

3) Науково-практичний коментар до Сімейного кодексу України: Видання друге, доповнене / Харитонов Є.О., Харитонова О.І., Білоусов Ю.В. та ін.. [За ред. Є. О. Харитонова]. — Х.: Одіссей, 2008. — 560 с.;

4) Сімейний кодекс України: Науково-практичний коментар [За ред. С.Я. Фурси] — К.: КНТ, 2008. — 1248 с.

^ В. Цілі та завдання: набуття досягнення глибокого розуміння студентами суті відносин з опіки та піклування; засвоєння об’єктивних закономірностей їх розвитку; вироблення у студентів уміння застосовувати у практичній діяльності набуті знання щодо опіки та піклування.

 1. Нормативний.

 2. Викладацький склад:

Бориславська М. В. — канд. юрид. наук., доц.

 1. Тривалість:

54 год.; кредити ECTS — 1,5; Семестр — 1.

 1. Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, індивідуальні консультації, самостійна робота студентів.

 2. Оцінювання. Контроль знань:

— поточний (опитування, тестування);

— підсумковий (залік).

 1. Мова. Українська
 1. Ідентифікація.

Цивільно-правовий захист майнових прав та інтересів неповнолітніх та малолітніх

 1. Опис. Змістові модулі.

Малолітні і неповнолітні як учасники цивільних правовідносин. Право на захист цивільних майнових прав та інтересів малолітніх і неповнолітніх осіб як вид юридичної гарантії. Захист майнових прав малолітніх і неповнолітніх осіб при укладанні договорів, пов’язаних з відчуженням майна. Захист майнових прав малолітніх та неповнолітніх осіб при спадкуванні. Прийняття спадщини малолітніми та неповнолітніми. Захист житлових прав малолітніх та неповнолітніх. Особливості відшкодування шкоди, завданої здоров’ю малолітніх та неповнолітніх осіб. Відшкодування шкоди малолітнім і неповнолітнім особам, завданої втратою годувальника.

 1. ^ Рівень.

А. Необхідні попередні чи супутні умови. Похідна.

Б. Література: 1) Цивільне право України: Академічний курс: Підручник: У 2-х т. / А. Ю. Бабаскін, Т. В. Боднар, Ю. Л. Бошицький та ін. / За заг. ред. Я. М. Шевченко. — Вид. 2-ге, доп. і перероб. — К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре»», 2006; 2) Цивільне право України: навчальний посібник / За ред. Р. О. Стефанчука. — К.: Правова єдність, 2009; 3) Науково-практичний коментар до Сімейного кодексу України: Видання друге, доповнене / Харитонов Є.О., Харитонова О.І., Білоусов Ю.В. та ін.. [За ред. Є. О. Харитонова]. — Х.: Одіссей, 2008. — 560 с.; 4) Сімейний кодекс України: Науково-практичний коментар [За ред. С.Я. Фурси] — К.: КНТ, 2008. — 1248 с.

^ В. Цілі та завдання: визначення правового становища малолітніх і неповнолітніх осіб у майнових відносинах за цивільним законодавством України; з’ясування особливостей набуття, реалізації та захисту майнових прав та інтересів малолітніми і неповнолітніми особами.

 1. Варіативна.

 2. Викладацький склад:

Чорна Ж. Л. — канд. юрид. наук., доц.

 1. Тривалість:

54 год.; кредити ECTS — 1,5; Семестр — 1.

 1. Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, індивідуальні консультації, самостійна робота студентів.

 2. Оцінювання. Контроль знань:

— поточний (опитування, тестування);

— підсумковий (залік).

 1. Мова. Українська
 1. Ідентифікація.

Допомоги та послуги у праві соціального забезпечення

 1. Опис. Змістові модулі.

Правові засади здійснення соціальної політики України. Правові засади призначення державних допомог. Правові засади надання соціальних послуг. Соціальні послуги для застрахованих осіб. Соціальні послуги, які надаються органами Міністерства охорони здоров’я України. Соціальні послуги, які надаються органами Міністерства праці і соціальної політики України. Соціальні послуги, які надаються органами Міністерства України у справах сім’ї, молоді і спорту. Соціальні послуги, які надаються органами Міністерства освіти і науки України.

 1. ^ Рівень.

А. Необхідні попередні чи супутні умови. Похідна.

Б. Література: 1) Сташків Б.І. Право соціального обслуговування: Навч. посіб. — К., 2007. — 567 с.; 2) Право соціального забезпечення : Підручник. Для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. / П.Д. Пилипенко, В.Я. Буряк, С.М. Синчук та ін. / За ред. П.Д. Пилипенка. — К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2008; 3) Болотіна Н. Б. Право соціального захисту України / Н. Б. Болотіна. — К.: Знання, 2005.

^ В. Цілі та завдання: глибоке вивчення студентами законодавчих актів, окремих інститутів соціального забезпечення, а також вироблення ними практичних навичок щодо застосування законодавства при вирішенні конкретних ситуацій; глибоке вивчення студентами законодавчих актів, окремих інститутів соціального забезпечення а також вироблення ними практичних навичок щодо застосування законодавства при вирішенні конкретних ситуацій.

 1. Варіативна.

 2. Викладацький склад:

Чудик-Білоусова Н. І. — канд. юрид. наук, доц.

 1. Тривалість:

54 год.; кредити ECTS — 1,5; Семестр — 1.

 1. Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, індивідуальні консультації, самостійна робота студентів.

 2. Оцінювання. Контроль знань:

— поточний (опитування, тестування);

— підсумковий (іспит).

 1. Мова. Українська
 1. Ідентифікація.

Соціально-правовий захист сім’ї

 1. Опис. Змістові модулі.

Сім’я в системі відносин соціально-правового захисту. Поняття та зміст соціально-правового захисту сім’ї. Захист майнових прав та інтересів членів сім’ї. Захист житлових прав сім’ї. Захист трудових прав членів сім’ї. Соціальне забезпечення сім’ї. Особливості соціально-правового захисту сім’ї у зарубіжних країнах.

 1. ^ Рівень.

А. Необхідні попередні чи супутні умови. Інтегративна.

Б. Література: 1) Сташків Б.І. Право соціального обслуговування: Навч. посіб. — К., 2007. — 567 с.; 2) Право соціального забезпечення : Підручник. Для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. / П.Д. Пилипенко, В.Я. Буряк, С.М. Синчук та ін. / За ред. П.Д. Пилипенка. — К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2008; 3) Болотіна Н. Б. Право соціального захисту України / Н. Б. Болотіна. — К.: Знання, 2005.

^ В. Цілі та завдання: вивчення особливостей соціального та правового захисту сім’ї та членів сім’ї у сфері майнових, житлових, трудових, соціальнозабезпечувальних відносин; виявлення суперечностей правового регулювання соціально-правового захисту сім’ї та визначення способів удосконалення його механізму.

 1. Варіативна.

 2. Викладацький склад:

Чудик-Білоусова Н. І. — канд. юрид. наук., доц.;

Ватрас В. А. — канд. юрид. наук, доц.

 1. Тривалість:

54 год.; кредити ECTS — 1,5; Семестр — 1.

 1. Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, індивідуальні консультації, самостійна робота студентів.

 2. Оцінювання. Контроль знань:

— поточний (опитування, тестування);

— підсумковий (іспит).

 1. Мова. Українська
 1. Ідентифікація.

Правове регулювання медичної діяльності

 1. Опис. Змістові модулі.

Загальні положення здійснення медичної діяльності в Україні. Зміст медичної діяльності. Підстави виникнення, зміни та припинення правовідносин щодо здійснення медичної діяльності. Суб’єкти медичної діяльності в Україні. Ліцензування діяльності та акредитація закладів охорони здоров’я й фізичних осіб — підприємців, які здійснюють медичну діяльність. Правила медичного втручання в організм пацієнта. Добровільна, інформована згода пацієнта. Права та обов’язки пацієнта при здійсненні медичної діяльності. Захист прав пацієнтів. Державні соціальні нормативи у сфері охорони здоров’я. Особливості відповідальності за правопорушення вчинені під час здійсненні медичної діяльності.

 1. ^ Рівень.

А. Необхідні попередні чи супутні умови. Похідна.

Б. Література: 1) Стеценко С.Г., Стеценко В.Ю., Сенюта І.Я. Медичне право України. — К. : Правова єдність, 2008 . — 507 с.; 2) Сучасне українське медичне право. Монографія / Болотіна Н.Б., Буздуган Я.М., Булеца С.Б., Венедіктова І.В. та ін. / За заг. ред. Стеценка С.Г., 2010; 3) Медичне право України: Збірник нормативно-правових актів / Упоряд. та наук. ред. Н.Б. Болотіна. — К.: Ін Юре, 2001.

^ В. Цілі та завдання: забезпечення професійної підготовки юристів, рівень знань яких відповідав би існуючим кваліфікаційним вимогам, в ході вивчення теоретичних та практичних аспектів регулювання діяльності закладів охорони здоров’я, фізичних осіб–підприємців по наданню медичної допомоги, медичних послуг, виконання медичних робіт, участі пацієнтів та їх законних представників у таких правовідносинах; набуття знань щодо особливостей створення, функціонування закладів охорони здоров’я та фізичних осіб–підприємців в сфері охорони здоров’я, системи прав пацієнтів; вмінь та навичок використання найбільш оптимального способу захисту порушених прав пацієнтів.

 1. Варіативна.

 2. Викладацький склад:

Зелінський А. М.

 1. Тривалість:

54 год.; кредити ECTS — 1,5; Семестр — 1.

 1. Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, індивідуальні консультації, самостійна робота студентів.

 2. Оцінювання. Контроль знань:

— поточний (опитування, тестування);

— підсумковий (іспит).

 1. Мова. Українська
 1. Ідентифікація.

Укладення цивільно-правових договорів

 1. Опис. Змістові модулі.

Цивільно-правовий договір як регулятор суспільних відносин. Етапи укладення договору. Переддоговірні відносини: реклама, оферта, акцепт, переговори, протокол розбіжностей. Способи укладення договору. Оформлення цивільно-правового договору. Наслідки порушення вимог щодо укладення договору.

 1. ^ Рівень.

А. Необхідні попередні чи супутні умови. Похідна.

Б. Література: 1) Цивільне право України: Академічний курс: Підручник: У 2-х т. / А. Ю. Бабаскін, Т. В. Боднар, Ю. Л. Бошицький та ін. / За заг. ред. Я. М. Шевченко. — Вид. 2-ге, доп. і перероб. — К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре»», 2006; 2) Цивільне право України: навчальний посібник / За ред. Р. О. Стефанчука. — К.: Правова єдність, 2009; 3) Договірне право України: навч. посіб. / Т. В. Боднар, О. В. Дзера, Н. С. Кузнєцова, та ін.; за ред. О. В. Дзери. — К. : Юрінком Інтер, 2008. — Загальна частина, Особлива частина;

^ В. Цілі та завдання: набуття знань щодо техніки укладення цивільно-правових договорів, правових аспектів переддоговірних відносин, безпосереднього укладення договору та наслідків порушення вимог, які встановлення чинним законодавством щодо укладення цивільно-правового договору; формування вмінь щодо належного оформлення вступу у договірні відносини.

 1. Варіативна.

 2. Викладацький склад:

Черняк О. Ю.

 1. Тривалість:

54 год.; кредити ECTS — 1,5; Семестр — 1.

 1. Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, індивідуальні консультації, самостійна робота студентів.

 2. Оцінювання. Контроль знань:

— поточний (опитування, тестування);

— підсумковий (залік).

 1. Мова. українська4969702639991899.html
4969807625862169.html
4969932447440713.html
4970036352593654.html
4970087795567691.html